Historie HSPP

Homeopatické studium pro pokročilé HSPP je určeno pro absolventy všech základních homeopatických víceletých škol a praktikující homeopaty. HSPP v současném formátu uceleného studia samostatně funguje od roku 2014, předchůdcem bylo v letech 2012-2014 v jiném formátu vedené tzv. Pokračovací studium při Homeopatické akademii. Homeopatické studium pro pokročilé je koncipováno jako tříleté (do roku 2018 dvouleté) studium pro homeopaty s předchozím studiem homeopatie na některé z homeopatických škol. (i bez uzavření zkouškou)

O studiu

Studium je rozděleno do tří let po 7-8 víkendových přednáškách + volitelné akce a exkurze. Z každé přednášky je pořizován audiozáznam a společně s prezentací je pro vlastní použití studentům k dispozici, v případě nepřítomnosti jej lze zakoupit. První přednáška v každém školním roce je více zaměřena na praktické zvládnutí a pochopení homeopatické filosofie nezbytné pro praktikování celostní klasické homeopatie, praktická znalost a pochopení teorie se následně procvičuje a využívá ve všech dalších přednáškách.

Jednotlivé semináře mají hlavní téma nazvané po nejvíce oslabené orgánové soustavě jako projevu nedostatečnosti nebo nekoordinace vitální síly. V průběhu seminářů jsou vysvětleny typické symptomy potíží, jim příslušející repertorizační rubriky a analýza celkového stavu (vitální síla, úroveň zdraví, míra poškození, prognóza). V rámci tématu jsou následně probrány homeopatické léky s významnou afinitou k daným symptomům a to jak polychresty, tak užitečné specifické léky – u všech léků je přednášen celostní popis se známými charakteristickými symptomy vhodnými k zapamatování. Orientační počet přednášených léků za dobu studia je 250.

Výklad je doplněn kazuistikami s použitím videozáznamu, které dokumentují dosažený účinek a umožňují lépe pochopit zvolený způsob analýzy případu, výběr léku a vedení případu. Důraz je kladen na celostní klasické předepisování, cílem je zlepšit vitalitu a schopnost samoozdravných schopností těla, nicméně jsou probrány i další (někdy) užitečné postupy jako jsou využití tkáňových solí, izopatie i využití symptomatického předepsání např. při paliaci. U jednotlivých potíží jsou uvedeny možnosti použití autopatické metody a porovnány její výsledky s homeopatickou léčbou. 

Studium tvoří blok samostatných, ale vzájemně se doplňujících, přednášek v každém ročníku.  Všichni studenti navštěvují společně přednášky daného ročníku. Lze navštěvovat i pouze vybrané přednášky, ztrácí se tím však část návaznosti a synergie vzájemně propojených témat.

Součástí studia jsou znalosti a dovednosti potřebné pro každodenní práci homeopata – vedení vstupního a kontrolního rozhovoru, vnímání a identifikace významu, intenzity a hierarchie symptomů, techniky repertorizace, různé techniky analýzy a předepisování, nástroje homeopata (literatura, programy ad.), vedení homeopatické praxe, komunikace s klientem, právní postavení homeopatie. Studium podporuje pochopení homeopatické filosofie a její praktické využití při řešení případů, pochopení pravidel pro stanovení vhodného léku, jeho potence a intervalu opakování. Bude probráno sledování vývoje u složitých případů, budou ukázány případy úspěšné homeopatické léčby, ale také případy neúspěšné, které jsou poučné pro vyhnutí se chybám ve vlastní praxi.

Případné další informace o studiu budou předány na úvodní přenášce nebo se lze zeptat prostřednictvím emailu. 

Zakončení studia je možné třemi způsoby:

 1. předáním osvědčení o absolvování minimálně 80 % seminářů (při dosažené docházce, bez zkoušky)
 2. osvědčení o absolvování seminářů a prokázání schopnosti zvládat homeopatickou metodu v praxi – prokáže se zpracováním a obhajobou 5 vlastních případů ukazujícím schopnost vyřešit netriviální potíže klasickou homeopatickou metodou, doba sledování vývoje min. 6 měsíců
 3. složením zkoušky z homeopatické filosofie, materie mediky. Vhodné je spojení 2+3, volitelně doplněné vypracováním a obhajobou absolventské práce na zvolené téma (téma bude zapsáno na závěrečném osvědčení). 

Pokud není dosaženo požadované účasti, může být doplněna v dalších letech, témata přednášek se budou v hlavních rysech opakovat. Nejvýše třetinu přednášek lze započítat při zakoupení audiozáznamu s prezentací a ověřením, že znalosti tématu byly doplněny. Požadovaná účast může být doplněna v průběhu max. celkových 6 let studia (dva tříleté cykly). Princip opakování přednášek umožňuje přistoupení ke studiu kdykoli, vzhledem k návaznosti témat je výrazně preferována docházka od začátku školního roku. 

Platba

Studenti se mohou rozhodnout pro možnost, která jim více vyhovuje. Platbu ve výši 1700 Kč lze uhradit hotově vždy před začátkem každého jednotlivého kurzu. Lze také předplatit celý ročník v ceně 11 000 Kč (nižší cena než při placení jednotlivých kurzů). 

Pro předplatné platí následující pravidla:

 • V případě předplatného bude i při případné nepřítomnosti na semináři zaslán audiozáznam a prezentace. 
 • Pokud se student rozhodne studium přerušit, bude za každý absolvovaný seminář odečtena běžná cena kurzu, zbylá částka bude vrácena. 
 • Pokud by výjimečně (z důvodu vyšší moci) došlo ke zrušení kurzu, vrátí se poměrná část platby nebo převede do nového ročníku. 

 Proč studovat HSPP? 

 • HSPP je příležitost získat kvalitní informace odpovídající mnoha letům studia 
 • Výhodou jsou znalosti a zkušenosti přednášejících v homeopatii a autopatii, schopnost vysvětlovat
 • V ceně přednášky jsou použité prezentace a audiozáznam (určeno pro osobní potřebu studenta)
 • Studenti nejsou nuceni vynakládat značné částky za celá období předem
 • Příjemné prostředí kurzů v přednáškové místnosti školy v Podskalské ulici, s občerstvením...
 • Pohodová pracovní atmosféra, lidé, možnost se na cokoli zeptat
 • Vysokoškolské magisterské vzdělání vyučujících umožňuje udržet vysokou úroveň přednášek
 • Přednášející čerpají znalosti u nejzkušenějších světových homeopatů

Kontakt

Ing. Jan Matyáš
+420 777 664 654
86567390